Reklamacije i prigovori

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Ugovaratelj može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti Ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora, ako do tada nije koristio prava iz Ugovora.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, Ugovaratelj mora Pružatelju usluge pisanim putem dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana nedvosmislenom izjavom te poslanom Pružatelju usluga poštom ili elektroničkom poštom. Ugovaratelj je u obavijesti dužan navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može se koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na web stranici Pružatelja usluga www.dobarsusjed.hr.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Pravo na otkaz i raskid Ugovora

Ugovaratelj ima pravo otkazati Ugovor pisanim i vlastoručno potpisanim otkazom Ugovora uz otkazni rok od 60 (šezdeset dana). Otkazni rok počinje teći s danom primitka otkaza od strane Pružatelja usluge.

U slučaju iz prethodnog stavka Ugovaratelj je obvezan podmiriti sve troškove prema Pružatelju usluga zaključno s posljednjim danom isteka otkaznog roka te jednokratnu naknadu za otkaz Ugovora koja iznosi EUR 150 (stotinuipedeseteura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a ukoliko je ugovor otkazan prije isteka jednogodišnjeg razdoblja pružanja usluge.

Ugovaratelji koji nakon 1 (jedne) godine od dana sklapanja Ugovora otkazuju isti, ne plaćaju jednokratnu naknadu za otkaz Ugovora.

Otkaz ugovora bez plaćanja jednokratne naknade odnosi se i na sljedeće slučajeve:

  • po usmenoj i pisanoj obavijesti o smrti Korisnika;
  • kad prestane postojati zakonska osnova za djelatnost pružanja usluge životne asistencije;

U slučaju prestanka ugovorne obveze odnosno deaktivacije/storna usluge „Dobarsusjed“, usluga se deaktivira/stornira s posljednjim danom isteka otkaznog roka.

Ovaj Ugovor može raskinuti pismenom obavijesti, u sljedećim slučajevima:

  • bilo koja ugovorna strana, ako joj je izvršenje ovog Ugovora spriječeno ili bitno otežano višom silom u razdoblju duljem od 90 (devedeset) dana;
  • bilo koja ugovorna strana, ako je druga ugovorna strana u stečaju, raspuštena ili likvidirana, ili ako se dogode drugi događaji koji imaju sličan učinak po zakonima Republike Hrvatske;
  • Pružatelj usluge, ako druga ugovorna strana i/ili Korisnik namjerno oštećuje uređaje i opremu Pružatelja usluge koja im je dana na korištenje ili na prijevaran način pokušavaju ostvariti pravo na pružanje usluga koje su im omogućene temeljem Ugovora i Općih uvjeta.

Kada je Ugovaratelj zatražio otkaz Ugovora ili kada je Ugovor raskinut na zahtjev Pružatelja usluga ili Ugovaratelja ili je prestao po sili Zakona, Ugovaratelj odnosno Korisnik je dužan Pružatelju usluga, vratiti neoštećeni korisnički digitalni telekanalni terminal i pripadajuću opremu. Za posljedice neovlaštenog korištenja korisničke opreme nakon raskida Ugovora odnosno datuma isteka otkaznog roka ili oštećenja tehničke opreme, Korisnik odgovara prema zakonu.

Ugovori uslugu Dobar Susjed:

Izbornik